სამართლებრივი აქტები

ადამიანური რესურსების პოლიტიკა

ბიბლიოთეკის დებულება და სარგებლობის წესი

დანართი ელექტრონული საქმისწარმოების წესი შესწორებული

დისციპლინური წარმოების წესი

ეთიკის კოდექსი

ინტერნეტეტით სარგებრობის წესი

კოლეჯის საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა

მასალების მართვის წესი

მეთოდოლოგია

პერსონალური მონაცემების დაცვის და დამუშავების პოლიტიკა

პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედების წესები

პროფესიული პროგრამების შეფასების ინსტრუქცია

რეკომენდაციები –დანართი

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესი

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები

სტუდენტთა კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა კვლევის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა პრაქტიკის დებულება

შიდა შეფასება

შრომის შინაგანაწესი

ჩარიცხვის წესი

წესდება