პროფესიული სტუდენტების სწავლის შედეგების შეფასების წესი