26.11. 2018 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად, V საფეხურზე სტუდენტთა ჩარიცხვის ბრძანება

სსიპ- ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის

დირექტორის

ბრძანება # 2/23 2018

წლის 26 ნოემბერი

ქ. გორი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად, V საფეხურზე სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების"24-ე მუხლის 1 და მე-5პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 თებერვლის #93 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის " სსიპ-შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 2018 წლის 22 ნოემბრის” ,,2018 წლის პროფესიული ტესტირების (შემოდგომაზე ორგანიზებული) საფუძველზე პროფესიული საგნმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზე" #175/18 ბრძანებისა და ამ ბრძანების შესაბამისად დამტკიცებული დანართის-2018 წლის შემოდგომაზე პროფესიული ტესტირების საფუძველზე პროფესიული საგნმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის თანახმად

ვბრძანებ:

1. ჩაირიცხონ პროფესიული საგნმანათლებლო პროგრამების პირველად, V საფეხურზე და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:

03808055311       შემსრულებელ-ილუსტრატორი ( კონცერტმაისტერი)

 ადგილების რაოდენობა: 10                                       გამსვლელი ქულა:  66.25

 

N    გვარი, სახელი                              შემოქმედებითი ტური                        საკონკურსო ქულა

1  წიქარიშვილი მზია                           შემოქმედებითი ტური                              77.50

   

03808055510    ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის მომღერალი

                      ადგილების რაოდენობა: 10                                 გამსვლელი ქულა: 73.75

 

N  გვარი, სახელი                                  შემოქმედებითი ტური                        საკონკურსო ქულა

1    მეფარიშვილი ნუცა                          შემოქმედებითი ტური                                 92.50

2    ბზიშვილი თეა                              შემოქმედებითი ტური                                  87.50

3    ჭანტურია ნიკა                               შემოქმედებითი ტური                                81.25

4    ზაზაძე ნათია                               შემოქმედებითი ტური                                  75.00

5    იუზბაშოვი ოთარ                          შემოქმედებითი ტური                                 71.25

6    ობოლაძე მარიამ                           შემოქმედებითი ტური                                  66.25

 2დაევალოს მიმღები კომისიის მდივანს, ნინო გივიაშვილს ბრძანების გამოქვეყნება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

3. პროფესიულ პროგრამებზე დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 03 დეკემბერი.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისწთანავე.

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი საჯაროდ გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, ქ. გორის საქალაქო სასამართლოში (მის.: გორი, ჯორბენაძის,30)

დირექტორი - ნ. მანჯავიძე

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта