საბოლოო შედეგები

                                           სსიპ - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი

ბრძანება # 2/21

2017 წლის  22 ნოემბერი

     პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად,   V საფეხურზე სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ:

    საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N152/ნ  ბრძანებით დამტკიცებული ,,პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების“  24-ე მუხლის 1 და მე-5 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 თებერვლის #93 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,,შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის“ 2017 წლის 13 ნოემბრის ,,2017 წლის პროფესიული ტესტირების (შემოდგომაზე ორგანიზებული) საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დიკუმენტის დამტკიცების თაობაზე“ #215/17 ბრძანებისა და ამ ბრძანების შესაბამისად დამტკიცებული დანართის -2017 წლის შემოდგომაზე პროფესიული ტესტირების საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის თანახმად

                                        ვბრძანებ:

 ჩაირიცხონ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად, V საფეხურზე და მიენიჭოთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შემდეგ აპლიკანტებს:  

  1. 03808055311       შემსრულებელ-ილუსტრატორი ( კონცერტმაისტერი)

                         ადგილების რაოდენობა: 10                                       გამსვლელი ქულა: 71,25

 

გვარი, სახელი

პირადი #

შემოქმედებითი ტური

საკონკურსო ქულა

1

გულიაშვილი ნონა

43001003172

შემოქმედებითი ტური

80,00

2

გრიგალაშვილი მზია

38001040677

შემოქმედებითი ტური

71,2


         038080554
10    გუნდის ლოტბარი/რეგენტი

                      ადგილების რაოდენობა: 8                                       გამსვლელი ქულა: 75.00

 

გვარი, სახელი

პირადი #

შემოქმედებითი ტური

საკონკურსო ქულა

1

მაზმიშვილი გოდერძი

59001113750

შემოქმედებითი ტური

81,25

2

ეგნატაშვილი ხატია

43001043669

შემოქმედებითი ტური

75,00


       038080555
10    ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი

                      ადგილების რაოდენობა: 10                                 გამსვლელი ქულა: 73.75

 

გვარი, სახელი

პირადი #

შემოქმედებითი ტური

საკონკურსო ქულა

1

შიოშვილი ანი

59401129332

შემოქმედებითი ტური

92,50

2

მახათაძე ნინო

59001109532

შემოქმედებითი ტური

81,25

3

ოგიაშვილი ხათუნა

59001016279

შემოქმედებითი ტური

78,75

4

ავსაჯანიშვილი ლაშა

01024077796

შემოქმედებითი ტური

75.00

5

აბალაკი ლაშა

59001109994

შემოქმედებითი ტური

75,00

6

გურასპაშვილი შორენა

43001037595

შემოქმედებითი ტური

73,75

  1. დაევალოს მიმღები კომისიის მდივანს ნინო გივიაშვილს ბრძანების გამოქვეყნება კოლეჯის ოფიციალურ  ვებ-გვერდზე.
  2. პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის დაწყების თარიღად განისაზღვროს პროფესიულ 2017 წლის 27 ნოემბერი.
  3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
  4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი საჯაროდ გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, ქ. გორის საქალაქო სასამართლოში, (მის.: გორი, ჯორბენაძის, 30)

                                                   დირექტორი -   ხელმოწერილია   ნ. მანჯავიძე

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта