2018 წლის საშემოდგომო მიღების შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები

 

 

სსიპ - „გორის ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის

დირექტორის ბრძანება   № 2/20

2018 წლის 24 ოქტომბერი

გორი

საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის საშემოდგომო მიღების

შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგების შესახებ:

 

  1. სსიპ- ქ. გორის ს. ცინცაზის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივ კოლეჯშიპროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის II მუხლისმე-9 პუნქტის საფუძველზე                                 

                                                                                                                                 

დამტკიცდეს 2018 წლის შემოდგომის ტესტირების შემოქმედებითი ტურების საბოლოო შედეგები:

მაქსიმალური შეფასება (I+II ტური) 200 ქულა

მინიმალური შეფასება 102 ქულა

 

 

 

#

 

აპლიკანტის  გვარი

 

                 აპლიკანტის           სახელი

 

პროგრამის ტიპი

 

შემოქმედებით  ტურებზე    მიღებული ქულა

 

ინფორმაცია

038080553   შემსრულებელ-ილუსტრატორი (კონცერტმაისტერი)

1.

წიქარიშვილი

მზია

საგნობრივი

179

კონკურსი გაიარა

038080554  გუნდის ლოტბარი/რეგენტი

1.

ტყეშელაშვილი

მარიამი

საგნობრივი

-

არ გამოცხადდა

2.

ხვადაგიანი 

ირმა

საგნობრივიi

126

კონკურსი გაიარა

3.

ბზიშვილი

თეა

საგნობრივი

122

კონკურსი გაიარა

038080555  ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის მომღერალი

1.

ბზიშვილი

თეა

საგნობრივი

152

კონკურსი გაიარა

2.

ზაზაძე

ნათია

საგნობრივი

168

კონკურსი გაიარა

3.

მეფარიშვილი

ნუცა

საგნობრივი

191

კონკურსი გაიარა

4.

ჭანტურია

ნიკა

საგნობრივი

189

კონკურსი გაიარა

5.

იუზბაშოვი

ოთარ

საგნობრივი

126

კონკურსი გაიარა

6.

ობოლაძე

მარიამ

საგნობრივი

157

კონკურსი გაიარა

                                                                                   

    შემოქმედებითი ტურების შედეგები გამოქვეყნდეს კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და წარედგინოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს. 

  1. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

     III. ბრძანების გასაჩივრება შეიძლება დაინტერესებული პირის მიერ ოფიციალური განცხადებიდან ერთი თვის ვადაში ქ. გორის სასამართლოში სარჩელის წარდგენის გზით (ქ. გორი ჯორბენაძის ქ. #30).    

                

 

                              დირექტორი - ხელმოწერილია   მანჯავიძე

 

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта